keepitkoel

ons wagenpark staat voor u klaar. Altijd een voorraad onderdelen bij de hand

Algemene voorwaarden keepitkoel

Als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

Art. 1. Toepasselijkheid.

In geval van levering van zaken en/of diensten door Keepitkoel , gevestigd en kantoorhoudende te Eelde, hierna te noemen Keepitkoel , zullen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de hier genoemde voorwaarden gelden. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Keepitkoel uitdrukkelijk van de hand gewezen Keepitkoel verklaart hierbij dat deze algemene voorwaarden fataal zijn.

Art. 2. Tot stand koming.

1. Het doen van een offerte door Keepitkoel is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende goederen en/of diensten te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven is deze niet langer dan zestien dagen geldig. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

2. Een overeenkomst tussen Keepitkoel en de opdrachtgever is eerst dan tot stand gekomen wanneer de opdrachtgever de door Keepitkoel op te stellen schriftelijke opdrachtbevestiging heeft geaccepteerd middels rechtsgeldige ondertekening. Enige overeenkomsten welke aangegaan zijn door handels-agenten, handelsreizigers en/of andere tussenpersonen, binden Keepitkoel eerst nadat deze overeenkomsten door Keepitkoel schriftelijk zijn bevestigd en de daartoe door Keepitkoel op te stellen opdracht-bevestiging door de opdrachtgever is geaccepteerd middels rechtsgeldige ondertekening.

3. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Keepitkoel en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of tussenpersonen zijn slechts bindend, indien Keepitkoel deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon, dan wel indien Keepitkoel met de feitelijke uitvoering daarvan is begonnen. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3: 61, lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 3. Levering en leveringstijd.

1. De opgave van de leveringstijd geschiedt altijd bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij dit door of vanwege Keepitkoel plaats vind.

3. Keepitkoel is gerechtigd de levering in gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval is de wederpartij gehouden, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 en 13, de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke transactie betrof.

Art. 4. Informatieplicht.

Op eerste verlangen van Keepitkoel is de wederpartij verplicht aan Keepitkoel het juiste BTW- identificatienummer mede te delen, alsmede de naam waaronder de wederpartij bij de betreffende belastingdienst geregistreerd staat.

Art. 5. Prijzen.

1. Tenzij anders is vermeld zijn de prijzen gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijk de orderdatum, geldende hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

2. In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Keepitkoel gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat de reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het sluiten der overeenkomst moeten worden vermeld.

Art. 6 Zekerheid.

Keepitkoel is steeds gerechtigd alvorens te leveren of met het leveren en/of nakomen van de overeenkomst anderszins door te gaan, naar haar oordeel voldoende zekerheid tot nakoming van de betalings-verplichting van de wederpartij te vorderen.

Art. 7. Eigendomsvoorbehoud.

Door Keepitkoel geleverde zaken blijven, tot het moment van volledige betaling van haar vorderingen door de wederpartij, het eigendom van Keepitkoel met dien verstande dat de wederpartij aansprakelijk is en risico draagt voor de door Keepitkoel geleverde zaken vanaf het moment waarop deze te hare beschikking zijn gesteld.

Art. 8. Reclame.

1. Eventuele reclames worden in behandeling genomen indien deze binnen acht dagen na levering  rechtstreeks schriftelijk door Keepitkoel zijn ontvangen Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.

2. Indien de reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Keepitkoel, kan deze hetzij het gebrek herstellen, hetzij het netto factuurbedrag restitueren.

3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzend datum der facturen.

4. Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door Keepitkoel in behandeling genomen.

5. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Keepitkoel ten opzichte van laatstgenoemde.

Art. 9. Garantie

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, geeft  Keepitkoel op de geleverde zaken geen enkele garantie, anders dan de gebruikelijke fabrieksgarantie.

2. In geval garantie door Keepitkoel is verstrekt, komt deze te vervallen indien zaken waarop die garantie betrekking heeft, niet overeenkomstig hun bestelling c.q. onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel nummers of plombes verminkt of verwijderd zijn.

 

3. Ingeval garantie door Keepitkoel is verstrekt, beloopt de garantietermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, het aantal maanden gedurende welke eventueel de producent garantie heeft verstrekt, evenwel nimmer meer dan zes maanden.

4. Uit hoofde van de eventueel door Keepitkoel verstrekte garantie ten aanzien van goederen die zich buiten Nederland bevinden, kan Keepitkoel slechts aansprakelijk worden gehouden voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het bedrag dat de kosten bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.

Art.10. Aansprakelijkheid.

1. Niet, niet tijdige of ondeugdelijke levering, alsmede het niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken, geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover sprake is van overmacht aan de zijde van Keepitkoel. Met name is hiervan sprake in geval van onoordeelkundig gebruik van het geleverde, zulks ter beoordeling van Keepitkoel, alsmede indien toeleveranciers van Keepitkoel de productie van de te leveren zaken staken of daarin wijzigingen aanbrengen. In laatstgenoemd geval is Keepitkoel gerechtigd tot levering indien naar haar oordeel de wijzigingen slechts geringe afwijkingen van het oorspronkelijke aangebodene inhouden.

2. In overige gevallen aanvaardt Keepitkoel in principe aansprakelijkheid voor directe schade Voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade, aanvaardt Keepitkoel geen aansprakelijkheid .

3. De aansprakelijkheid van Keepitkoel wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen van Keepitkoel. Behoudens de dekking hiervan is de vergoedingsplicht welke op Keepitkoel rust ingevolge de voorgaande artikelen, beperkt tot een algemeen maximum van € 3.000,00 (zegge drieduizend euro) per schade geval.

Art. 11. Ontbinding.

In gevallen dat de wederpartij:

a) In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd;

b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c) kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;

d) enige uit nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e) overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling heeft Keepitkoel door het plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden, voordat betaling heeft plaatsgevonden, het recht de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Art. 12. Opschortingrecht.

Indien en zolang de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Keepitkoel gesloten overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft Keepitkoel het recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomsten op te schorten.

Art. 13. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zulks ter keuze van Keepitkoel, hetzij netto contant bij levering, hetzij middels storting of overmaking op een door Keepitkoel aangewezen bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, te geschieden zonder korting of compensatie.

2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door Keepitkoel invorderingskosten en/of administratiekosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

Art. 14. Rente en kosten.

1. Indien betaling niet binnen de in artikel 13 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Keepitkoel gerechtigd vanaf dat moment een rente van 2% per maand over (het restant gedeelte van) de vordering te berekenen.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 %, voor het buitenland 20%, van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,00.

Art. 15. Vrijwaring.

 

De wederpartij vrijwaart Keepitkoel voor alle aansprakelijkheid die op Keepitkoel jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Keepitkoel geleverde zaken en/of diensten.

Art. 16.

Annulering Indien een door Keepitkoel aanvaarde opdracht door de wederpartij wordt geannuleerd, is Keepitkoel gerechtigd, mits die annulering door haar wordt aanvaard, een gefixeerde schadevergoeding in rekening te brengen van 30% van het factuurbedrag, vermeerderd met de

eventuele kosten door toeleveranciers van Keepitkoel in rekening gebracht.

Art. 17.

Toepasselijk recht en geschillen.

1. Op al onze leveringen en diensten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement .

3. Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Keepitkoel het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels, bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Keepitkoel